วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
1. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
                -  ความเป็นอัตโนมัติ (Self  Acting)  จะเริ่มต้นตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประมวลผลและแปลงผลลัพธ์ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
                -  ความเร็ว (Speed)  มีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินงานธุรกรรมในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้บริหารนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
                -  ความถูกต้อง แม่นยำ (Accuracy) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและซ้ำๆ แบบเดิมได้เป็นอย่างดี  และขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
                -  ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จะน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไปได้
                -  การจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีหน่วยเก็บข้อมูลเฉพาะเป็นของตนเอง
                -  ทำงานซ้ำๆ ได้ (Repeatability) สามารถทำงานซ้ำๆ กันได้หลายรอบ ช่วยลดปัญหาเรื่องความอ่อนล้าจากการทำงานของแรงงานคน และยังลดความผิดพลาดต่างๆ ได้ดีกว่าด้วย
                -  การติดต่อสื่อสาร (Communication) สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นเครือข่ายได้มาก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในองค์กรเล็กๆ หรือระดับเครือข่ายใหญ่ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต

2.  เครื่อง suan-pan เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ อย่างไร จงอธิบาย
                -  เป็นเครื่องมือเพื่อเอาไว้สำหรับช่วยให้การนับทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นเครื่องมือช่วยในการนับของมนุษย์ที่มีมายาวนานและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

3.  แท่งคำนวณของเนเปียร์ (Napier’s bone) สร้างขึ้นมาโดยใคร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง
                -  นักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อ จอห์น เนเปียร์ (John Napier) และมีหลักการทำงานคือ เมื่อต้องการคูณตัวเลขใดๆ ก็จะเอาแท่งตัวเลขนั้นๆ มาวางเรียงต่อกัน

4.  ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น บิดาของคอมพิวเตอร์คือใคร และเหตุใดจึงได้รับการยกย่องเช่นนั้น
                -  ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbage) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เพราะแบบเบจได้พยายามเสนอการสร้างเครื่องจักรกลชนิดใหม่ โดยอาศัยแนวคิดของแจคการ์ดที่เอาบัตรเจาะรูมาช่วยควบคุมลวดลายการทอผ้าให้ได้ตามแบบที่ต้องการ

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลก คือเครื่องใด และจงอธิบายว่าสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลใด
                -  เครื่อง ENIAC และสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับช่วยคำนวณวิถีกระสุนของปืนใหญ่

6.  John Von Neumann มีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอร์
                -  ได้พัฒนาเครื่อง EDVAC ได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ โดยมีรูปแบบตรงตามการออกแบบของ ดร. นิวแมนน์ทุกประการ ได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บชุดคำสั่งไว้ภายในเครื่องได้และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแนวสถาปัตยกรรมของนิวแมนน์อย่างแท้จริง

7.  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ คือเครื่องใด และนำมาใช้กับงานด้านใด
                -  เครื่อง UNIVAC และนำมาใช้กับงานด้านการทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา

8.  ทรานซิสเตอร์กับแผงวงจรรวม เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
                -  ทรานซิสเตอร์จะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงมาก แต่แผงวงจรรวมหรือ IC จะทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลง เนื่องจาก IC แต่ละตัวสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากถึงกว่า 1,000 ตัว

9.  E-Government คืออะไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
                -  คือการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปประยุกต์ใช้กับงานทะเบียนราษฎร์ของภาครัฐบาล เช่น แจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ หรือทำบัตรประชาชน

10.  สายการบินต้นทุนต่ำ (low cost airline) คืออะไร และมีการลดต้นทุนโดยการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยได้อย่างไรบ้าง จงอธิบายประกอบ
                -  คือการพยายามลดต้นทุนในเรื่องการให้บริการและสำรองที่นั่งโดยใช้แรงงานคน และลูกค้าสามารถทำการจองได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น

11.  ลักษณะเด่นของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับสื่อการสอนในอดีต
                -  คือสื่อที่อยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยรูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูด และเทคนิคการนำเสนอที่น่าตื่นตาและน่าสนใจ

12.  รูปแบบของ E-Banking สามารถทำได้โดยผ่านช่องทางอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 3 ช่องทาง
                -  การทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มหรือผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ของธนาคาร
                -  การทำธุรกรรมโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
                -  การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

13.  คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และมีความแตกต่างกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) อย่างไรบ้าง จงอธิบาย
                -  นำไปใช้กับการจัดการข้อมูลประจำวัน การสร้างปฏิทินนัดหมาย การดูหนัง ฟังเพลง และการรับส่งอีเมล์ และคอมพิวเตอร์มือถือมีความแตกต่างกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตรงที่ว่า คอมพิวเตอร์มือถือมีขนาดเล็กที่สุด สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกมากกว่า

14.  แท็บเล็ตซีพี (Tablet PC) มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาพอเข้าใจ
                -  ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้โดยการเขียนบนจอภาพเหมือนกับการเขียนข้อความลงไปในสมุดโน้ตและเครื่องสามารถที่จะแปลข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเก็บไว้ได้

15.  PDA Phone คืออะไร จงอธิบายมาพอเข้าใจ
                -  คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเพื่อการใช้งานสำหรับธุรกิจหรืออรรถประโยชน์ทั่วไป เช่น การนัดหมาย ปฏิทิน สมุดโทรศัพท์

16.  ภาษาธรรมชาติ (natural language) คืออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
                -  คือการนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสื่อสารกับมนุษย์ให้สะดวกขึ้น ใช้ประโยชน์ในด้านการรับรู้และจำเสียงพูดของมนุษย์ที่คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะเสียงสูงต่ำ และการเน้นเสียงของคำหรือรูปแบบการพูดได้เองโดยอัตโนมัติ

ที่มา : หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น